ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 25 เม.ย. 2557
เวลา 00:57 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
41 ปกติ ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราช... 22 เม.ย. 2557
42 ปกติ ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราช... 22 เม.ย. 2557
43 ปกติ ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราช... 22 เม.ย. 2557
44 ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเร... 22 เม.ย. 2557
45 ปกติ ตอบกลับ : ขอเชิญประชุม 22 เม.ย. 2557
46 ปกติ ขอเชิญประชุม 22 เม.ย. 2557
47 ปกติ ส่งแบบสอบถามโครงการอาหารกลางวัน 21 เม.ย. 2557
48 ปกติ มารับ จ.18 18 เม.ย. 2557
49 ปกติ รายงานการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2/2557 18 เม.ย. 2557
50 ปกติ การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ป... 17 เม.ย. 2557
51 ปกติ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 10 เม.ย. 2557
52 ปกติ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการแฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับ... 9 เม.ย. 2557
53 ปกติ เงินรางวัล 8 เม.ย. 2557
54 ปกติ ตอบกลับ : การจัดสรรเงินรางวัลปี 2556 8 เม.ย. 2557
55 ปกติ ตอบกลับ : การจัดสรรเงินรางวัลปี 2556 8 เม.ย. 2557
56 ด่วนที่สุด รายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลปี พ.ศ. 2556 8 เม.ย. 2557
57 ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์ "สงกรานต์ฮาเฮ 2557 สพป.กท... 8 เม.ย. 2557
58 ด่วนที่สุด การเข้าร่วมเสนอผลงาน IS โรงเรนียนมาตรฐานสากล 8 เม.ย. 2557
59 ปกติ โรงเรียนวัดหนังขอส่ง เงินรางวัล ปี 2556 7 เม.ย. 2557
60 ปกติ จัดสรรเงินรางวัล พ.ศ.2556 4 เม.ย. 2557
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 6 7 8 .. | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล : 25703 (1286 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2554 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2553 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2552 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2551 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1